Minh họa

Vol 1

2023-05-26

19

u53794-662d1277-504f-4ed0-8c5b-e3cbace39470.jpg

u53794-9cb9ac0e-309c-452a-af69-8201648972b4.jpg

u53794-829281fb-c578-45f5-981d-531c18e2a657.jpg

u53794-ca8bee24-cf89-447d-b419-d2b69d13b491.jpg

u53794-4814ed95-d739-41eb-9313-d8a5566b2ac4.jpg

u53794-55d8a013-1f51-409c-8999-0852eac73e90.jpgu53794-6adb9197-f02c-4093-87ab-07c661e2234c.jpgu53794-136a6d1f-5168-482c-812f-7e74197d9906.jpg

u53794-1c084a85-aa06-4941-b219-77811f50d2d3.jpg

u53794-1100cb11-31f4-4e8c-82e2-26e837d0ab4f.jpg

u53794-75b75c96-c529-4e6a-a2b3-13029a7a2f1f.jpg

u53794-f978e48f-7732-4f7a-bfa8-0d44d9f299b8.jpg

u53794-81794893-638c-4504-b00b-f06e586b8b1d.jpg

u53794-bc779eb7-4471-4457-9687-4d5a125c6c22.jpg

u53794-f27a09e5-9d34-4986-81fc-009abdf4ff4c.jpg

u53794-3bfabcb7-8440-4f07-843a-6adf0eae1d7c.jpg

________________________________________________________________________

Cảm ơn bác Nishinol đã gửi em link illus nha :v