Vol 1

Minh họa (Có spoil)

2024-05-14

21

---------------------------------------CẢNH BẢO SPOLER-------------------------------------

                       

                             

                 

     

                   

                  

                          

                 

                  

                               

(Đừng xem nếu bạn muốn trải nghiệm đọc tốt nhất.)

            

          

         

--------------------------------------------------------------------------------------|